banner_2.png

Pasirinkite kalbąVambutų herbas

POGONIA_IV_4m.jpg

Herbą nupiešė dail. Arvydas Každailis

Skaityti daugiau...

Apie mus

Pasirinkite kalbąPaskutinis matytas meniu

Žemių valdų istorija

 Pagal Sankt Peterburgo archyvinius duomenis

1529 m. karalius Žygimantas padovanojo žemės broliams Kontrimams [1] (Janowi, Juszkowi, Piotrowi ir Petkowi) Telšių paviete. Vietovė pagal jų pavardę buvo pavadinta Kontrimaičiais. Petras Kontrimas turėjo sūnų Povilą, o tas Razmusą. Petro sūnus Povilas 1597 m. dovanojo sūnui Razmusui puse Kontrimų žemės. Razmuso sūnus Jonas 1649 m. pardavė Bortuliškes Vambutui.

Pagal A.Boniecki, Herbarz Polski: wydanie nowe, elektroniczne.
 
Król Zygmunt potwierdził 1529 r. braciom: Janowi, Juszkowi, Piotrowi i Petkowi Kontrymom, nadanie różnych ziem, przez wielkich książąt litewskich, ich przodkom, w powiecie telszewskim, które od ich nazwiska nazwane zostały Kontrymy v. Kontrymaycie. Z nich, Piotr Kontrym miał syna Pawła, a ten Razmusa. Paweł, syn Piotra, zeznał 1597 r. darowiznę na syna Razmusa, połowy Kontrymayć (Zs. Rosieńs. z 1598 r.). Jan, syn Razmusa, sprzedał 1649 r. Bortuliszki Wambutowi (Ibid. z 1650 r.). Pozostawił on pięciu synów: Józefa, Krzysztofa, Kazimierza, Jerzego i Hrehorego, których kwitowała 1649 roku siostra ich Halszka, żona Matyasza Lewgowda (Zs. Żmudz.).

Jokūbas Vambutovičius Vambutas su žmona Kristina Janavičiūte 1617.05.29 nusipirko žemės (Krištopaičiai, Žukiškės) iš Andriaus ir Sofijos Kristofavičių Viešvėnų valsčiuje.


Zemiu Istorija

Jokūbo sūnus Merkelis (Melchioras) su zmona Marijona 1642.01.10. pirko iš Mickevičiaus (ar Kiškevičiaus) dvarus Kontrimačiuose, Užupiuose, Dievaitiškėse, ir Birikiuose.

1686.04.10. Merkelio palikimas padalintas vaikams Jurgiui, Danieliui ir Mykolui: dvarai Kontrimiškės, Keižorai, Bėrikai, Vambutiškės, Krištopaitiškės. Merkelis valdė Viešvėnų dvarą. Vambutiškės, Goriškės ir Krištopaičiai teko Jurgiui, Kontrimaičiai, Keižorai, Birikiai - teko Danieliui, o Mykolui (Mikalojui) – neaišku.

Merkelis (1686 m). nusigyveno, iš tėvo palikimo Jurgiui liko Vambutiškės (Vambutai), Goriškės (Tariškės), Krištopaičiai (Krištofaitiškės) Viešvėnų valsčiuje, Danilai (Danieliui) ir Mykolui - Kontrimiškės, Neižūnai ir Birkėnai Telšių valsčiuje.
Merkelis pirmasis pradėjo save vadinti Vambutu (prieš tai kiti vadino save Vambutovič Vambut)

Merkelio sūnus Jurgis užrašė testamentu Vambutus, Viešvėnus, Krištopaičius, Kontrimiškes Jokūbui ir Vincentui.

Jurgis vedė antrą kartą. Labai sirgo ir 1692.05.28. patvirtino testamentą. Norėjo būti palaidotas Telšių bažnyčios kapinėse giminių rūsyje priešais šv.Pranciškaus paveikslą. Viešvėnus užrašė pirmąjai žmonai Marijai Vaitkevičiūtei ir jų vaikams Vincentui ir Jokūbui. Visą kitą, ką įsigijo kartu gyvendami, paliko savo antrai žmonai Konstancijai Volochovičiūtei ir jų vaikams Pranciškui (Franc) ir Mikalojui, kurie savo dalį jie gavo pinigais. Pastatai, daržai, laukai, ganyklos, miškai, auksas, varis, sidabras po jos mirties turėjo atitekti jos vaikams. Vincentui paliko baudžiauninką Varfalamiejų Kliaumą, o Jokūbui – Zigmundą Kliaumą. Po antros žmonos mirties keturi vaikai turėjo viską pasidalinti. Po jos mirties pinigai turėjo būti laikomi pas du žydus ir vėliau atitekti jos vaikams. Žmonos Konstancijos ir Franco bei Teodoro globėjais skyrė seniūną Danilą Bialodorą, tėvūnus Dirvian Fiodorą Stepaną Bielevič ir Vladislavą Velchovič.

Jokūbo sūnus Juozas pagal dėdės testamentą 1734.04.24 gauna Viešvėnų dvarą. 1759.04.04. Mykolas ir Ignas (linija Vincentas/Mykolas) pardavė tėvo Mykolo palikimą.
Juozas turėjo: Jurgį, Antaną, Ignotą, Rozaliją, Francišką
Juozo sūnus Jurgis 1764.03.22. kartu su broliais parduoda Vambutiškes, Krištopaičius bajorams Pranui ir Juditai Burnickiams.
1765 m. Antano Vambuto vaikai, keturi broliai: Dementijus, Vincentas, Jurgis ir Jokūbas, gavo palikimą - Viešvėnų dvarą po lygiai.

Vincentas su Dementjevu (atstovaudami mažamečius brolius Jurgį ir Jokūbą) žemę 1794.04.22. pardavė Viškauskiams.

Pagal 1795 m. surašymo duomenis jų motina, Antano Vambuto žmona, Marijona Vaitkevičiūtė, su vaikais Jurgiu ir Jokūbu 1795 m. gyveno Medvingėnuose, sūnus Vincentas Vambutas (30 m.) su žmona Ona (25 m) - Luokėje.
 

e107 CMS  |  e107 Plugins  |  e107 Themes  |  e107 Handbook  |  
© 2007 - 2024 Vambutų giminės istorija    Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.    Back to top ↑
e107 Theme by veskoto